Про ХЦПО ПЗ

ПОЛОЖЕННЯ

Про структурний підрозділ «Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»

м. Харків, 2015

1. Загальні положення

1.1. Це положення (далі – Положення) визначає юридичний статус, мету та предмет діяльності, порядок використання майна, порядок здійснення керівництва, основні принципи ведення господарської діяльності та інші питання діяльності структурного підрозділу «Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

1.2. Структурний підрозділ «Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі – Центр) – професійно-технічний навчальний заклад, що є підрозділом регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» державної форми власності і не є юридичною особою.

1.3. Організаційна структура та штатний розпис Центру затверджується начальником регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

1.4. Повне найменування:

Структурний підрозділ «Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

1.5. Скорочене найменування:

Харківський центр професійної освіти філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Умовна телеграфна адреса: ХЦПО.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами України, міжнародними угодами України, нормативними документами Міністерства інфраструктури України, Міністерства освіти і науки України, ПАТ «Укрзалізниця» (надалі – «Товариство») , регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (надалі – «Філія») та цим Положенням.

1.7. Місцезнаходження Центру:

62433, м. Люботин Харківської області, вул. Злагоди, 11 (до зміни назви: вул. Леніна, 11).

1.8. Поштова адреса:

62433, Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 11 (до зміни назви: вул. Леніна, 11).

1.9. Для здійснення адміністративних, виробничих та господарських операцій в межах повноважень, визначених положенням, підрозділ має печатку зі своїм найменуванням і повним найменуванням Філії і Товариства українською мовою, із зазначенням коду ЄДРПОУ Філії та через дріб цифровий (числовий) номер ідентифікації підрозділу.

Підрозділ має штампи і бланки зі своїм найменуванням та зазначенням приналежності до Філії та Товариства.

1.10. До складу Центру як єдиного цілого входить сектор інформаційних технологій.

1.11. Центр здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на надання освітніх послуг за окремими видами діяльності та відповідних дозволів, отриманих у порядку, встановленому чинним законодавством, та відповідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

1.12. Мова навчання у Центрі визначається відповідно до вимог Конституції України та чинного законодавства України.

2. Основні завдання та напрямки діяльності Центру

2.1. До основних завдань та напрямків діяльності Центру належать:

- професійно-технічна освіта;

- забезпечення потреби Філії та Товариства у кваліфікованому і конкурентоспроможному на ринку праці персоналі;

- професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників;

- інші види освіти, у тому числі діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації з питань впровадження нових виробничих технологій, обладнання, рухомого складу, охорони праці, безпеки руху, перевезення небезпечних вантажів тощо;

- підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;

- допоміжна діяльність у сфері освіти: консультування з питань освіти, діяльність з оцінювання тестів та проведення тестів;

- проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей, стажування, шкіл передового досвіду підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

- сертифікація персоналу Філії та Товариства;

- організація навчально-виробничого процесу із використанням ефективних форм та методів навчання;

- навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

- розроблення робочих навчальних планів і програм на основі державних стандартів професійно-технічної освіти та типових навчальних планів і програм;

- розроблення правил прийому слухачів до Центру;

- розроблення відповідно до потреби Філії річних планів-графіків комплектування навчальних груп за видами навчання;

- атестація педагогічних працівників у межах повноважень, визначених чинними нормативними документами, що регулюють ці питання;

- організація підвищення кваліфікації працівників Центру та їх стажування;

- організація спільно з підрозділами Філії, що направили слухачів на навчання, професійно-практичної підготовки слухачів;

- забезпечення вимог охорони праці слухачів і працівників Центру;

- надання спеціально облаштованих приміщень для тимчасового проживання;

- забезпечення належної якості професійно-технічного освіти працівників та навчання персоналу Філії та Товариства на цільових курсах;

- розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

- надання доступу до бібліотечних фондів Центру;

- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;

- надання послуг з комп’ютерного програмування навчальних, навчально-контролюючих програм та автоматизованих систем управління в кадровій роботі;

- здійснення іншої діяльності у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем;

- здійснення супроводу і технічної підтримки експлуатації автоматизованих систем управління в кадровій роботі, професійному навчанні кваліфікованих робітників та надання методичної допомоги підрозділам залізниці з питань впровадження інформаційних технологій.

3. Функції Центру

3.1. Прийом слухачів до Центру на навчання за робітничими професіями здійснюється в межах ліцензованого обсягу за замовленням Філії та Товариства, а також за договорами з фізичними та юридичними особами згідно із Правилами прийому до Центру.

3.2. Навчальний процес у Центрі здійснюється як правило за денною формою навчання з відривом і без відриву від виробництва на власній навчально-матеріальній базі і з використанням навчальної бази підрозділів Філії.

3.3. Перелік професій, за якими у Центрі проводиться професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, визначається ліцензією Міністерства освіти і науки України, а також річним планом-графіком комплектування навчальних груп у Центрі, який складається за видами навчання відповідно до потреби Філії та затверджується керівництвом Філії.

3.4. Навчальні групи в Центрі комплектуються за видами навчання і професіями чисельністю не більше 30 осіб. Комплектування навчальних груп з професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників проводиться з урахуванням ліцензованого обсягу за певною професією.

3.5. Навчальні групи комплектуються із числа осіб, які направлені на навчання підрозділами Філії згідно з річним планом-графіком. У разі наявності вільних місць у межах ліцензованого обсягу Центр має право доповнювати групи особами, які будуть навчатися на підставі договору за рахунок юридичних або фізичних осіб.

3.6. Виробниче навчання та виробнича практика слухачів організовується і проводиться згідно з чинним законодавством та нормативними документами Філії і Товариства.

3.7. Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників у Центрі завершується кваліфікаційною атестацією, яка проводиться відповідно до чинних Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту та Правил проведення кваліфікаційної атестації на присвоєння професії і кваліфікації працівників залізничного транспорту.

Навчання персоналу Філії та Товариства на цільових курсах завершується заліком.

3.8. Випускникам Центру, які успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація з набутої професії, відповідного розряду (класу, категорії) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленої форми.

Персоналу Філій та Товариства, який пройшов навчання в Центрі на цільових курсах, семінарах, школах передового досвіду, за підсумками навчання видається підписане керівником Центру пронумероване свідоцтво із зазначенням терміну, обсягу та напрямку навчання.

3.9. Випускникам Центру, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних та галузевих органів, разом із документом про професійно-технічну освіту видається посвідчення про допуск до роботи на зазначених об'єктах.

3.10. Випускникам Центру, які навчалися з професій, пов'язаних з керуванням локомотивами, моторвагонним рухомим складом, спеціальним самохідним рухомим складом, пересувними вантажопідіймальними кранами, залізнично-будівельними та будівельними машинами, видається посвідчення на право керування відповідним рухомим складом, засобами та машинами.

4. Майно Центру

4.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Філії «Південна залізниця» на підставі звітного балансу центру.

4.2. Майно, яке використовується у виробничій діяльності центру – це складова частина майна Філії, яким вона наділена і яке належить Товариству на праві власності або закріплене за Товариством на праві господарського відання.

4.3. Центр користується землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

5. Права Центру

5.1. Від імені Товариства вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди), пов’язані з діяльністю Філії, а також використовувати знаки для товарів і послуг та ноу-хау, надані Товариством;

5.2. Діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства з питань діяльності Центру в будь-яких органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі в податкових та митних органах, у відносинах з державними та приватними нотаріусами, банками, підприємствами, установами, організаціями будь-якого типу та організаційно-правової форми, а також у відносинах з фізичними особами.

5.3. В межах повноважень, наданих Товариством, та на підставі довіреності в установленому законодавством порядку, відкривати поточні рахунки на ім’я Філії для роботи Центру в установах банків в національній валюті, розпоряджатись такими рахунками.

Центр за дорученням Філії здійснює господарські та фінансові операції через банківські рахунки, відкриті на ім’я Філії та від імені Філії.

Керівник Центру має право підписувати розрахункові документи.

5.4. Розпоряджається закріпленим за ним майном, включаючи грошові кошти в межах, встановлених цим Положенням, положенням про Філію, статутом Товариства, рішеннями органів Товариства та виданою довіреністю відповідно до встановленого порядку.

5.5. Представляти інтереси Товариства в судах, в тому числі в місцевих загальних судах, господарських та адміністративних судах у справах, пов’язаних з діяльністю Центру.

5.6. Видавати розпорядчі документи з питань діяльності Центру, обов’язкові для всіх працівників підрозділу, які не повинні суперечити рішенням, наказам та/або розпорядженням Товариства і Філії.

6. Управління Центром

6.1. Керівництво Центром здійснює начальник, який призначається начальником Філії за погодженням з начальником Департаменту управління персоналом Товариства та заступником начальника Філії з реформування згідно з розподілом функціональних повноважень, відповідно до встановленого порядку.

Посадову інструкцію начальника Центру затверджує начальник Філії.

6.2. Начальник Центру:

6.2.1. Самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, які належать до компетенції Філії та Товариства.

6.2.2. Діє за довіреністю від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах та організаціях.

6.2.3 Виконує функції з розпорядження коштами та майном у порядку та відповідно до внутрішніх розпорядчих документів Товариства, Філії з дотриманням вимог чинного законодавства та наданих повноважень на підставі довіреності.

6.2.4. Укладає за довіреністю договори.

6.2.5. Створює необхідні умови для належної організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності підрозділу відповідно до законодавства України.

6.2.6. Забезпечує додержання порядку ведення та достовірність даних обліку та звітності, а також фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, договірної, платіжної, виробничої та трудової дисципліни.

6.2.7. Видає розпорядчі документи з поточних питань діяльності Центру, обов’язкові для всіх його працівників, які не повинні суперечити рішенням, наказам та/або розпорядженням Філії, Товариства.

6.2.8. Затверджує внутрішні документи, що регулюють діяльність Центру.

6.2.9. Приймає рішення про відрядження працівників Центру в межах України у встановленому Філією порядку.

6.2.10. Вживає заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та у сфері цивільного захисту, а також щодо відповідального зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

6.2.11. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, здійснює постійний контроль за її станом.

6.2.12. Забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

6.2.13. Забезпечує ведення військового обліку військовозобов'язаних, резервістів та призовників, здійснює заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

6.2.14. Забезпечує виконання планів діяльності Центру.

6.2.15. Здійснює заходи зі зміцнення та розвитку навчально-матеріальної бази Центру;

6.2.16. Створює своїм наказом педагогічну раду Центру, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу.

6.2.17. Приймає та звільняє з роботи працівників Центру згідно зі штатним розписом та номенклатурою посад, укладає, вносить зміни та припиняє дії трудових договорів, приймає рішень з питань оплати праці та робочого часу, застосовує заходи заохочення та/або притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповдіальності працівників підрозділу відповідно до чинного законодавства України та у порядку, визначеному внутрішніми розпорядчими документами.

6.2.18. Укладає трудові договори з особами, які будуть залучатися до проведення занять у якості викладачів.

6.2.19. Формує педагогічний колектив, затверджує складені відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові та робочі інструкції працівників;

6.2.20. Організовує навчально-виробничий та виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для здійснення всіх видів навчання.

6.2.21. Створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників і слухачів, використання й упровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів.

6.3. Начальник Центру несе персональну відповідальність за:

6.3.1. Виконання функцій та завдань, визначених Статутом Товариства, положенням про Філію та цим Положенням, а також доведених планових показників діяльності підрозділу.

6.3.2. Виконання вимог Правил безпеки, виробничих та інших інструкцій, нормативних документів, рішень органів Товариства та Філії, в тому числі рішень правління, та наказів і розпоряджень голови правління Товариства та начальника Філії.

6.3.3. Виконання виробничих планів-завдань підрозділу, забезпечення підрозділу матеріалами, енергоносіями, обладнанням, їх раціональне використання.

6.3.4. Виконання навчальних планів і програм, якість організації та здійснення навчально-виробничого процесу;

6.3.5. Стан профілактики правопорушень і злочинів у колективі і серед слухачів Центру.

6.3.6. Вжиття заходів щодо запобігання пожеж, аварій, відмов та інших порушень у роботі Центру, його споруд, обладнання, машин та механізмів.

6.3.7. Вжиття заходів щодо запобігання професійних захворювань, нещасних випадків з працівниками Центру на виробництві, порушення законодавства про охорону праці.

6.3.8. Забезпечення працівників Центру необхідними засобами захисту, спецодягом, спецвзуттям, інструментами, обладнанням та іншим згідно встановлених вимог Колективного договору та нормативних актів з охорони праці.

6.3.9. Дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

6.3.10. Забезпечення належної організації та ведення бухгалтерського обліку результатів фінансово-господарської діяльності, податкового обліку, збереження бухгалтерських та податкових документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом встановлених законодавством строків та термінів, недопущення порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни.

6.3.11. Повноту, своєчасність та достовірність складеного окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності та своєчасність її подання до Філії та відповідних органів.

6.3.12. Своєчасне нарахування та сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та державних фондів України, відповідно до законодавства України, статуту Товариства, положення про Філію та цього Положення.

6.3.13. Збереження майна підрозділу, від будь яких дій, наслідком яких є його відчуження, випадкове знищення або пошкодження.

6.3.14. Витрачання коштів, інше розпорядження майном, вчинене всупереч цьому Положенню, положенню про Філією, статуту Товариства, рішенням органів управління Товариством та Філією.

6.3.15. Збереження державної таємниці та забезпечення режиму секретності.

6.3.16. Забезпечення проведення медичних оглядів працівників Центру.

6.3.17. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

6.4. Головний бухгалтер Центру призначається начальником Філії за погодженням з заступником начальника Філії з фінансово-економічних питань та заступником начальника Філії з реформування та начальником фінансово-економічної служби Філії.

6.5. Заступник начальника Центру призначається начальником Центру за погодженням з начальником служби кадрової та соціальної політики Філії.

6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Центру. Рішення загальних зборів колективу мають дорадчий характер.

6.7. Начальник Центру щорічно звітує перед колективом навчального закладу про результати роботи за попередній навчальний рік.

7. Соціально-трудові відносини

7.1. Центр повинен підвищувати рівень соціального захисту працівників, забезпечувати поліпшення умов праці і санітарно-побутових умов, впроваджувати сучасні механізми мотивації праці.

7.2. Працівники Центру мають права та виконують обов’язки, користуються пільгами та несуть відповідальність відповідно до законодавства про працю, інших нормативно-правових актів та внутрішніх документів Товариства, Філії та Центру, наказів та розпоряджень керівника Філії та Центру і посадових інструкцій.

7.3. Педагогічні працівники Центру несуть відповідають за якість навчання слухачів, виконання навчальних планів і програм.

7.4. Трудові відносини з працівниками Центру, включаючи прийом на роботу та звільнення з роботи, розпорядок робочого часу, гарантії і компенсації, відпочинок та оплату праці, охорону праці регулюються законодавством, статутом Товариства, Галузевою угодою, колективним договором, Положенням про філію, цим Положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.5. До педагогічних працівників Центру належать методисти, викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, керівники Центру та інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виробничій роботі.

7.6. Педагогічною діяльністю у Центрі можуть займатися особи, які мають вищу фахову освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

7.7. Для визначення відповідності педагогічних працівників Центру займаним посадам, рівню їх кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення визначається Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння (підтвердження) педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

7.8. Центр може залучати до навчально-виробничого процесу у якості викладачів та майстрів виробничого навчання фахівців із числа працівників підрозділів Філії, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

7.9. Робочий час викладача, майстра виробничого навчання визначається згідно з обсягом навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної та виховної роботи.

7.10. Педагогічна професійна підготовка працівників Центру здійснюється у вищих навчальних закладах на їх спеціалізованих факультетах.

7.11. Повноваження трудового колективу Центру реалізуються загальними зборами (конференцією) через його виборні органи згідно з чинним законодавством України.

8. Права, обов'язки, відповідальність та соціальний захист слухачів Центру

8.1. Слухачами Центру можуть бути:

- працівники за направленням Філії та Товариства, зараховані на навчання в групи професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації;

- фізичні особи, зараховані на навчання в групи професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації за договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами;

- персонал Філії та Товариства, зарахований на навчання на цільових курсах, семінарах, школах передового досвіду тощо.

8.2. Права, соціальні гарантії, обов'язки, відповідальність і заохочення слухачів Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням.

8.3. Слухачі Центру, які навчаються за направленням Філії та Товариства, мають право на:

а) належні умови навчання за професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та колективним договором;

в) медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань і зміцнення здоров'я;

г) матеріальну допомогу за місцем основної роботи;

д) щотижневий відпочинок;

е) особисту участь у громадському самоврядуванні, обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту тощо;

є) участь в об'єднаннях громадян;

ж) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

з) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників центру, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

8.4. Права та обов'язки слухачів, які навчаються робітничій професії за рахунок фізичних та юридичних осіб, обумовлюються договором, який укладається між Центром і фізичною або юридичною особою.

8.5. Відволікання слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України, керівництва Товариства та Філії.

8.6. Слухачі Центру зобов'язані:

а) додержуватися законодавства, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних планів і програм та системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

г) відвідувати заняття;

ґ) дотримуватися вимог Положення про Центр, Правил внутрішнього розпорядку;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідного підрозділу Філії;

е) дотримуватися правил охорони праці під час виробничого навчання і практики;

є) бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовується у навчально-виробничому процесі;

ж) брати участь у суспільному житті колективу Центру.

8.7. Збитки, навмисно заподіяні слухачами навчальному закладу під час навчання або підрозділу Філії під час виробничої практики, відшкодовуються ними особисто відповідно до чинного законодавства України.

8.8. За відмінне навчання, активну участь у розвитку матеріально-технічної бази Центру та суспільному житті колективу застосовуються такі

форми морального заохочення слухачів: подяка, занесення на Дошку Пошани Центру, лист із подякою на виробництво.

За невиконання обов'язків і систематичне порушення Положення про Центр і Правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до слухача застосовуються такі засоби впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування із Центру встановлюється Положенням та Правилами внутрішнього розпорядку, відповідно до чинного законодавства України.

8.9. З Центру слухач може бути відрахованим:

а) у зв’язку із завершенням навчання за відповідною освітньою програмою;

б) за незадовільні успішність, поведінку;

в) за невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) за порушення вимог законодавства, Правил внутрішнього розпорядку Центру;

д) за вироком суду, що набрав чинності;

е) за власним бажанням;

є) за рішенням керівництва Філії, Товариства.

Відрахування слухачів із Центру проводиться наказом начальника Центру після обговорення на педагогічній раді. Копія наказу в триденний термін направляється за місцем роботи відрахованого.

Слухачам, які відраховані із Центру до завершення навчання за освітньою програмою, видається відповідна довідка.

Кошти за навчання слухачів, відрахованих за вказаними вище причинами, перераховані Центру за весь термін навчання, підрозділам Філії, Товариства, фізичним або юридичним особам не повертаються.

8.10. Слухачам, які навчалися за направленнями Філій та Товариства, час навчання у Центрі зараховується до трудового стажу, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за професією (спеціальністю), що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, і право на щорічну основну відпустку.

8.11. Соціальний захист слухачів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та інші питання соціального захисту регулюються чинним законодавством.

9. Господарська діяльність Центру

9.1. Фінансування діяльності Центру здійснює Філія згідно із затвердженими фінансовими показниками.

9.2. Начальник Центру контролює використання Фонду оплати праці та чисельність працівників відповідно до планових показників.

9.3. Філія здійснює координацію та контроль за діяльністю Центру, видає внутрішні документи, які регулюють його діяльність.

9.4. Центр здійснює проведення поточного ремонту, як правило, за рахунок коштів, отриманих від підсобно-допоміжної діяльності.

9.5. Прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Центру проводиться відповідно до номенклатури посад працівників Товариства.

9.6. Працівники Центру є працівниками Товариства.

9.7. Внутрішні документи Товариства та Філії, правління Товариства, голови правління Товариства та начальника Філії, посадових осіб апарату управління Товариства та Філії є обов’язковими для виконання начальником та всіма працівниками Центру.

9.8. Центр подає Філії в установлені строки свої плани діяльності і звіти про їх виконання за відповідний період.

9.9. Контроль за дотриманням Центром законодавства, рішень, розпоряджень, наказів, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства та Філії, методичне забезпечення діяльності Центру здійснюють відповідні структурні підрозділи апарату управління Товариства та Філії в особі їх керівників та уповноважених ними осіб самостійно або за рішенням правління Товариства чи начальника Філії.

10. Фінанси, звітність, облік

10.1. Центр веде бухгалтерський, податковий, статистичний та оперативний (управлінський) облік своєї фінансово-господарської діяльності та складає фінансову, податкову, статистичну та оперативну (управлінську) звітність, яку подає до Філії.

10.2. Центр підвищує ефективність використання основних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів.

10.3. Центр удосконалює фінансово-економічну роботу, забезпечує облік доходних надходжень, контроль за повним і своєчасним надходженням та перерахуванням коштів за виконані роботи та надані послуги, правильністю обчислення податків і зборів, платником яких є Філія, а також своєчасною виплатою заробітної плати працівникам тощо.

10.4. Центр забезпечує суворе дотримання дисципліни цін і тарифів і правильність їх застосування.

10.5. Відповідно до положення про Філію Центр подає фінансову, податкову, статистичну та оперативну (управлінську) звітність до Філії у встановленому порядку, в обсягах та у терміни, передбачені порядком документообігу та іншими внутрішніми документами Філії та Товариства і відповідними органами згідно із законодавством.

Центр несе відповідальність за повноту та достовірність такої звітності.

10.6. Центр уповноважений вести податковий облік, складати та подавати податкову звітність Товариству через Філію, контролюючим органам у межах своєї компетенції, нараховувати і сплачувати податки від імені Товариства, як юридичної особи, до територіальних контролюючих органів за місцем знаходження оподаткування у порядку, встановленому законодавством.

10.7. Центр несе відповідальність за повноту та своєчасність нарахування та сплати податків і зборів.

10.8. Центр веде податковий облік з податку на додану вартість, зокрема здійснює виписки податкових накладних/розрахунків коригування до них, веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних відповідно до наказу Товариства, вимог нормативно-правових актів, для чого Центру присвоєний цифровий номер ідентифікації «571». Центр здійснює обов’язкову реєстрацію податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до норм податкового законодавства.

Центру делеговане право ведення податкового обліку з податку на прибуток відповідно до законодавства.

Центр складає декларації з податку на прибуток, додатки до неї та уточнюючі декларації у паперовій та електронній формі та подає їх до Філії у терміни, передбачені внутрішніми документами Товариства.

10.9. Фінансові та податкові документи, у т.ч. звітність (фінансова, податкова, статистична, тощо) Центру підписуються начальником і головним бухгалтером (уповноваженою особою) центру або іншими уповноваженими особами, які виконують їх обов’язки.

10.10. Головний бухгалтер (уповноважена особа) центру безпосередньо підпорядковується начальнику Центру та знаходиться в оперативному підпорядкуванні у начальника фінансово-економічної служби Філії.

10.11. Відповідальність за правильність та достовірність бухгалтерського та податкового обліку та звітності, а також за своєчасне надання відповідним органам та Філії відповідно до законодавства, статуту Товариства, положення про Філію та цього положення несуть начальник та головний бухгалтер (уповноважена особа) центру згідно з законодавством.

10.12. За місцем знаходження Центру ведеться, зберігається та архівується вся документація, яка відноситься до діяльності Центру.

10.13. Центр керується єдиними правилами бухгалтерського, податкового обліку та здійснює його на базі єдиної комплексної системи автоматизації і подає звітність та інформацію у встановлених обсягах і формах згідно з порядком документообігу, визначеному законодавством та внутрішніми документами Товариства і Філії.

11. Припинення діяльності Центру

Припинення діяльності Центру здійснюється Філією в порядку, передбаченому чинним законодавством України за рішенням Товариства.

12. Заключні положення

Відносини, що не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України, статутом Товариства, положенням про Філію, рішенням вищого органу – наглядової Ради та Правління Товариства, розпорядчими документами голови правління Товариства, керівника Філії в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та положенням про Філію.