Про пед.раду

Положення про педагогічну раду

1. Загальні положення.

1.1. Педагогічна рада Харківського центру професійної освіти (далі – Центр) створюється у відповідності до “Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі” та “Положення про Харківський центр професійної освіти Південної залізниці”.

1.2. Педагогічна рада – вищий колегіальний орган Харківського центру професійної освіти, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

1.3. Педагогічна рада визначає основні напрямки й завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності Центру.

1.4. Головними завданнями педагогічної ради є:

- організація роботи з постійного вдосконалення навчальної та методичної роботи, підвищення якості професійного та економічного навчання працівників залізниці;

- створення умов для впровадження в практику роботи кращого педагогічного та виробничого досвіду, досягнень науки і техніки, які відповідають вимогам сучасного виробництва і технічного прогресу.

2. Склад педагогічної ради та організація її роботи.

2.1. Головою педагогічної ради є начальник Харківського центру професійної освіти.

2.2. До складу педагогічної ради входять керівники Центру, викладачі, майстри виробничого навчання, методист, представники громадських установ, тощо. Склад педагогічної ради затверджується наказом начальника Центру щорічно перед початком нового навчального року.

2.3. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні педагогічної ради.

2.4. Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. При необхідності проводяться позачергові засідання. Педагогічні ради можуть проводитися за нетрадиційними формами: захист інновацій, рада-диспут, рада-конференція, круглий стіл тощо. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням.

2.5. Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третин її членів. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради.

2.6. Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює голова ради. З найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. Інформація про результати виконання попередніх рішень заслуховується на чергових засіданнях педради.

3. Зміст роботи педагогічної ради.

3.1. Педагогічна рада обговорює і приймає рішення з таких питань:

- виконання Харківським центром професійної освіти рішень по подальшому вдосконаленню навчально-виховного процесу, підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;

- заходи по професійній орієнтації молоді, перспективні і поточні плани роботи центру та результати їх виконання;

- зміст навчально-програмної документації, зміни і доповнення, які вносяться у навчальні плани та програми підготовки й підвищення кваліфікації кадрів;

- питання планування і обліку навчальної та виховної роботи;

- викладання окремих предметів і тем, якість знань, умінь і навичок учнів;

- виконання навчальних планів та програм, дотримання термінів навчання;

- організація і зміст методичної роботи, впровадження нових ефективних форм і методів навчання і виховання слухачів, передового досвіду роботи викладачів та майстрів виробничого навчання;

- результати контролю за ходом навчального процесу, підсумки проведення перевірок, заходів по усуненню недоліків;

- питання вдосконалення навчально-матеріальної бази Центру;

- питання підвищення кваліфікації працівників Центру;

- результати виконання планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників залізничного транспорту;

- підсумки фінансово-господарської діяльності Центру, та інші питання.

4. Діловодство педагогічної ради.

4.1. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських засадах. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем.

4.2. Кожне засідання педагогічної ради оформляється протоколом. В протоколі вказується його номер, дата проведення, кількість присутніх, порядок денний, короткий зміст виступів, зауваження і пропозиції осіб, які беруть участь в роботі педагогічної ради, прийняте рішення. До протоколу додаються матеріали з питань, які обговорювались на засіданні.

4.3. Протоколи засідань педагогічної ради зберігаються у справах Центру протягом 10 років.