Про мет.роботу

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію навчально-методичної роботи

в Харківському центрі професійної освіти Південної залізниці

Навчально-методична робота в Харківському центрі професійної освіти (далі – Центр) здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі”, “Положенням про Харківський центр професійної освіти Південної залізниці”, іншими нормативними документами в галузі освіти та наказами Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці.

Основними завданнями навчально-методичної роботи є:

- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку Харківського центру професійної освіти;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання слухачів;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного росту і вдосконалення;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного і виробничого досвіду;

- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-методичній роботі, впровадженні результатів наукових досягнень, передового досвіду, інноваційних педагогічних технологій, тощо;

- створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

- підготовка до атестації педагогічних працівників та навчального закладу.

У Харківському центрі професійної освіти здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою досягнення єдиного підходу до вирішення науково-методичних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виробничого та виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методична комісія, інструктивно-методичні наради, теоретичні і практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, науково-практичні конференції, педагогічні читання, тощо.

Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників; їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічних працівників.

Індивідуальними формами є: наставництво, методичні консультації, самоаналіз, самоосвіта та саморозвиток, стажування, тощо.

1. Колективні форми роботи

1.1. Педагогічна рада

Педагогічна рада – це вищий колегіальний орган, який координує питання навчальної, виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності Центру. Головою педагогічної ради є начальник Центру, склад педагогічної ради затверджується його наказом на початку кожного навчального року.

Діяльність педагогічної ради здійснюється за планом роботи, який складається на навчальний рік і затверджується на першому засіданні педагогічної ради.

1.2. Методична комісія

Методична комісія створюється при наявності трьох або більше викладачів, майстрів виробничого навчання споріднених предметів (груп професій), або міжпредметна (міжпрофесійна) циклова комісія.

Методична комісія створюється на навчальний рік і проводить засідання, як правило, щомісяця. Керівництво роботою методичної комісії здійснює голова комісії (методист).

Персональний склад методичної комісії і її голова затверджуються наказом начальника Центру на початку нового навчального року. Керівники Центру також є членами методичної комісії.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від конкретних умов роботи Центру в поточний період і здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за підсумками попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу і діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників.

У необхідних випадках, до роботи методичних комісій можуть залучатися працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, фахівці підприємств-замовників та інші зацікавлені особи.

Основним змістом роботи методичних комісій є:

- розробка робочої навчально-програмної та навчально-планувальної документації, її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні плани та програми;

- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку усіх видів попередньої підготовки слухачів з програмами курсового професійно-технічного навчання або підвищення кваліфікації;

- вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналіз результатів цієї роботи;

- проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання, тощо;

- аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

- аналіз результатів перевірок Центру, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

- організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

- організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів, тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, практикуми, тренінги, тощо.

На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.

1.3. Інструктивно-методичні наради проводяться керівниками технічної школи з метою інформування педагогічних працівників, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників.

1.4. Проблемні семінари, семінари-практикуми, лекторії, школи передового досвіду організовуються з метою поглибленого навчання найбільш важливих питань навчально-виховного процесу, пропаганди та впровадження конкретного передового досвіду, і проводяться диференційовано в залежності від поставлених завдань, складу педагогічних працівників, рівня їх професійної компетентності.

1.5. Науково-практичні конференції та педагогічні читання – на них обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих навчальних закладів, педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики, підводяться підсумки та обговорюються результати експериментальної дослідницької роботи, яка здійснюється в навчальних закладах залізничного транспорту.

2. Індивідуальні форми роботи

2.1. Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих уроків, підготовка методичних розробок і доповідей, тощо. Самоосвіта є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання.

2.2. Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам включає :

- системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання;

- надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання слухачів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів;

- персональне проведення відкритих уроків, надання індивідуальних і групових консультацій, методичних рекомендацій, розробка дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання;

- вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;

- надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях і т.ін.

3. Організація та планування методичної роботи

Загальну організацію методичної роботи в Центрі здійснює заступник начальник Центру. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист.

В організації методичної роботи та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти, програмні цілі навчальних закладів.

Реалізації програмних цілей Центру та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою.

Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи Центру. План методичної роботи розробляється методистом за участю заступника начальника Центру, обговорюється на педагогічній раді та затверджується начальником Центру.

Результати виконання плану методичної роботи узагальнюються у звіті, який методист подає заступнику начальника школи.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в Центрі, діє методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром методичної роботи навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки планувальної та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

- створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;

- проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

- надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам технічної школи у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

- узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі “Методична робота і підвищення кваліфікації” плану роботи Центру на рік.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

- організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій, тощо);

- організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;

- організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду пед. працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки й технологій;

- ознайомлення пед. працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях і конференціях.

Оснащення методичного кабінету створює умови для ефективної індивідуальної методичної роботи та проведення масових методичних заходів; для цього в кабінеті зосереджуються нормативні та інструктивні матеріали, навчальна документація, педагогічна і методична література, дидактичні матеріали, тощо.

4. Права та обов’язки учасників навчально-методичної роботи.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічних працівників, її результативність враховується при проведенні атестації. Керівники Центру аналізують стан методичної роботи, створюють умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Педагогічні працівники мають право:

- користуватися нормативно-правовою, навчальною та науково-методичною документацією з питань професійної діяльності , яка надходить в бібліотеку;

- брати участь в опитуванні, анкетуванні, надавати пропозиції щодо удосконалення змісту методичної роботи;

- звертатись за консультаціями до методиста, керівників Центру;

- брати участь у методичних заходах обласного і державного рівня, виїжджати у творчі відрядження з метою вивчення та обміну досвідом роботи.