ІT впровадження

Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.

Розробка системи комплексного електронного інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

Протягом останніх двох років педагогічний колектив центру працював над науково-методичною проблемою «Інтенсифікація та інформатизація навчального процесу за рахунок впровадження сучасних ТЗН та їх програмного забезпечення».

Масштабність даного завдання потребує його поетапного вирішення, що пов’язано з великим обсягом роботи по створенню електронних баз даних ресурсного забезпечення навчального процесу, бібліотечного фонду, методичного забезпечення навчальних кабінетів.

Вирішення науково-методичної проблеми відбувається шляхом розробки системи комплексного електронного інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу, структура якої розроблена педагогічним колективом і узгоджена на засіданні методичної комісії з керівництвом ХЦПО.

На першому етапі було проведене обладнання навчально-матеріальної бази центру комп’ютерною технікою, створена електронна база навчально-планувальної документації, розроблена частина контролюючих програм електронного тестування з основних предметів навчальних програм.

На другому етапі проводилась робота по створенню електронних баз даних:

- навчально-планувальної документації теоретичного і виробничого навчання (загальної та індивідуальної);

- комп’ютерних програм для навчання і проведення контролю знань слухачів;

- електронного ресурсного забезпечення уроків (програми аудіовізуальної підтримки за предметами, електронний ілюстративний матеріал, методичні посібники та опорні конспекти тощо);

- каталогів бібліотечного фонду, наочних посібників навчально-матеріальної бази школи, електронних засобів навчання;

- електронної бібліотеки залізничника.

На третьому етапі проводилась робота по обєднанню компютерів центру в локальну мережу та організації їх взаємодії і використанню в навчальному процесі.

Обладнання локальної мережі, до якої включені Центр інформаційних технологій, навчальні і методичний кабінети, бібліотека, кабінети керівних працівників, дає можливість використання системи комплексного електронного інформаційно-методичного забезпечення в навчальному процесі (через загальний доступ), а також її оновлення та коригування (через обмежений доступ). Підключення центру до мережі Інтернет розширило можливості пошуку інформації, необхідної для проведення занять, підготовки до технічних конференцій та Днів інформації, дало можливість більш оперативно отримувати та впроваджувати нові нормативні документи Міністерства транспорту України та Міністерства освіти і науки України.

Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій дало можливість досягти якісно нового рівня організації навчального процесу, відійти від переваги традиційних форм і методів навчання над інноваційними, активізувати розумову діяльність слухачів за рахунок інтенсифікації процесу навчання. Використання електронних засобів візуалізації навчального матеріалу за допомогою сучасних ТЗН, підвищило рівень засвоєння знань, що підтвердилось підсумками електронного тестування.

Впровадження викладачами ХЦПО контролюючих програм власної розробки показало їх переваги, зумовлені відповідністю переліку питань змісту навчальних програм за предметами. Педагогічним колективом була проведена апробація програм аудіовізуальної підтримки навчального процесу власної розробки в групах «Бригадири колії» та «Машиністи автомотрис» за предметами «Штучні споруди», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Електричне обладнання автомотрис»; в групах «Провідники пасажирських вагонів» та «Поїзні електромеханіки» - за предметами «Механічне та санітарно-технічне обладнання СМВ», «Електричне обладнання СМВ», «Охорона праці в галузі», «Обслуговування пасажирів».

Використання цих програм показало, що вони полегшують підготовку викладачів до занять і організацію уроку, але потребують подальшого розвитку і удосконалення, в залежності від потреб навчального процесу та досягнення його мети.

Апробація та впровадження програм аудіовізуальної підтримки навчального процесу допомогла знайти ще один напрямок розробки програм для забезпечення уроків інформаційно-методичними ресурсами: візуалізація нормативних документів за професіями (посадових інструкцій, інструкцій з безпеки руху – ПТЕ, ІСИ, ІРП; нормативної бази з питань перевезення небезпечних вантажів тощо).

Створена електронна база для професії «Поїзний електромеханік», до складу якої увійшла посадова інструкція № ЦЛ-0042 з відео- та фотоматеріалами, комплектами ілюстрацій, електричних схем, опорних конспектів, довідкових матеріалів, електронних плакатів, технічною документацією. Розроблений аналогічний електронний інформаційно-методичний комплекс для професії «Оглядач-ремонтник вагонів», який повністю відповідає вимогам нової редакції посадової інструкції № ЦЛ-0043 та вимогам Державного стандарту ДСПТО 7233.ІО.63.21.1-2014.

Розроблені і використовуються в навчальному процесі для всіх професій, пов’язаних з рухом поїздів, мультимедійні навчальні елементи за основними розділами «Інструкції з сигналізації на залізницях України».

Таким чином, робота педагогічного колективу ХЦПО над науково-методичною проблемою спрямована на досягнення максимально ефективної взаємодії суб’єктів навчального процесу – викладача і слухача – за рахунок удосконалення процесу навчання відповідно до сучасних вимог, досягнення якісно нового рівня його організації, забезпеченого передовими педагогічними та інформаційними технологіями.